اخبار عشایری

23/09/1399 09:41

به گزارش خبرگزاری سازمان بسیج عشایری خراسان جنوبی، مدیر کل امور…